2018 Europejski Rok Inżyniera Budownictwa

Inżynieria należy do najstarszych dziedzin działalności ludzkiej – jej historia jest tak długa, jak historia cywilizacji. Społeczna rola inżynierii w rozwoju ludzkości miała zawsze podstawowe znaczenie i należy oczekiwać stałego wzrostu roli inżynierii w przyszłości.

Inżynieria jako dziedzina działalności technologicznej jest bardzo ważnym elementem gospodarki krajowej i międzynarodowej. Postęp w gospodarce jest obecnie niemożliwy bez odpowiednio rozwiniętej infrastruktury budowlanej i transportowej.
Współczesne osiągnięcia inżynierii lądowej i wodnej, także dzięki postępowi budowania wiedzy i nauki, są bardzo spektakularne. Potwierdzają to liczne wysokie budynki, tamy, duże mosty, autostrady, stadiony sportowe i hale widowiskowe, teatry itp., zbudowane w ostatnich dziesięcioleciach, które mają silny wpływ na obszary miejskie i pozaeuropejskie oraz na krajobrazy.
Postęp społeczny, gospodarczy i kulturalny w każdym kraju jest niemożliwy bez aktywności inżynierów budownictwa, w oparciu o ich wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Należy podkreślić, że jeden z najważniejszych oficjalnych dokumentów, które powstały niedawno, mianowicie Deklaracja Madrycka, podpisana w marcu 2016 r. przez przedstawicieli światowych i europejskich organizacji inżynieryjnych, jest zgodna z wyżej przedstawioną społeczną rolą inżynierów budownictwa. Deklaracja definiuje podstawowe wyzwania stojące przed mieszkańcami Ziemi w kontekście chęci zapewnienia im zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. Wyzwania te obejmują między innymi: ostrożne zarządzanie globalnymi zasobami naturalnymi, zmianami klimatycznymi, niepowstrzymywany proces urbanizacji i wzrost populacji na świecie. Dokument ten zwraca również uwagę na odpowiedzialność inżynierów budownictwa wobec społeczeństwa na rzecz stworzenia zrównoważonego świata i dobrobytu jego mieszkańców. Co więcej, jest to szczególnie ważne dla naszej społeczności inżynierskiej w sytuacji, w której siedem z 17 celów strategicznych programu ONZ 2030 jest głęboko i bezpośrednio związanych z działalnością inżynierów budownictwa.

Biorąc pod uwagę przedstawioną krótko sytuację, Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) podjęła decyzję o ogłoszeniu roku 2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE). Głównym celem tej proklamacji jest zwrócenie uwagi społecznej na podstawową rolę inżynierów budownictwa w zakresie postępów w standardach życia ludzkiego oraz podnoszenie ich prestiżu w społeczeństwach krajów europejskich.

http://www.opl.piib.org.pl/europejski-rok-inzyniera-budownictwa