Współpraca

Wojciech Kręgiel, mgr inż. budownictwa lądowego,
Lata 1995-2000 studia wyższe magisterskie na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w zakresie „Remonty Budowli”. Rzeczoznawca PZITB w specjalności konstrukcje i ustroje budowlane, roboty ogólno budolwane i wykończeniowe nr 2716 od 2017 roku. W 2008 r. ukończone szkolenie przygotowujące do sporządzania charakterystyki energetycznej nr 0310 organizowane w Warszawie przez Fundację Poszanowania Energii przy współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A.. Lata 2008÷2009 studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach w zakresie „Charakterystyka i audyt energetyczny budynków”. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny SWK/0097/OWOK/04. Członek Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewidencyjny SWK/BO/0014/05. Członek PZITB Oddział w Kielcach nr legitymacji 1/2009. RZECZOZNAWCA SITPMB FSN-T NOT nr ewidencyjny 1062/070419; specjalność: kontr.-bud. do nadzoru, wykonawstwa i kontroli budowy i robót. Pracę zawodową w budownictwie rozpoczął w 2000 roku – ponad 15 lat doświadczenia 

Dariusz Karolak, mgr inż. budownictwa lądowego,
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, kierunek: budownictwo; specjalność: konstrukcje budowlano-inżynierskie. Rzeczoznawca PZITB w specjalności konstrukcje i ustroje budowlane, roboty ogólno budolwane i wykończeniowe oraz budownictwo zabytkowe nr 2710 od 2014 roku. Rzeczoznawca Budowlany PIIB w specjalności konstrukcyjno budowlanej obejmującej projektowanie bez ograniczeń nr RZE/X/0010/15 od 2015 roku. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – blisko 20 lat doświadczenia 

Paweł Kaim, mgr inż. budownictwa lądowego
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo kubaturowe; specjalność: konstrukcje budowlane. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku: Wycena Nieruchomości; specjalność – rzeczoznawstwo majątkowe. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz PZITB. W swojej działalności zawodowej kierował samodzielnie oraz nadzorował bezpośrednio roboty dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, biurowego, hotelowego oraz w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Pracę zawodową w budownictwie rozpoczął w 2008 roku – ponad 10 lat doświadczenia.

Wiesław Lancki, mgr inż. inżynieria środowiska
Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej w zakresie Inżynierii Środowiska . Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami , nadzorowania i projektowania bez ograniczeń. W swojej długoletniej działalności zawodowej wykonywał samodzielnie projekty w branży sanitarnej oraz nadzorował roboty dla budownictwa mieszkaniowego , przemysłowego oraz przeznaczonych dla celów naukowych i kulturalnych w tym , w obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. W wykonanych projektach i podczas nadzorowania robót występowały realizacje w obiektach o znacznej kubaturze i z zastosowaniem najnowszych urządzeń i technologii. Wykonywał wyceny planowanych kosztów robót budowlanych oraz przygotowywał zadania inwestycyjne i remontowe do realizacji – ponad 30 lat doświadczenia 

Roman Kulczak, mgr inż. elektrotechnik
Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej kierunek Elektrotechnika w specjalności elektrotechnika stosowana. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji / dozoru włącznie z aparatura kontrolno-pomiarową. Uprawnienia kwalifikacyjne do nadzoru prac i eksploatacji na sieciach do 120 kV. W swojej działalności zawodowej kierował samodzielnie i nadzorował roboty dla budownictwa kubaturowego: budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, tj. placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej. – ponad 20 lat doświadczenia