Rząd chce skuteczniej walczyć ze smogiem i oczekuje od obywateli deklaracji. W przeciwnym razie grozi grzywną. Forbes.pl

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Nasze dane z systemu CEEB i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnione będą 25 podmiotom (m.in. zakładom ubezpieczeń, URE, GDOŚ, organom nadzoru budowlanego) o czym mówi Art. 27d ustawy wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków.
Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości zabudowanej lub zarządcą, powyższe złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Pamiętaj o obowiązkach wynikających z ustawy Prawo budowlane (art. 61).
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc od 20 zł do 5.000 zł. „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny” – wyjaśniono w ustawie.
Ponadto brak wymaganych przeglądów może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez wskazaną firmę ubezpieczeniową.

Więcej w artykule 

Smog w Polsce tworzy głównie dym pochodzący z domowych pieców spalających węgiel i drewno